OSLO: Tilskudd til installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg

Frist for å søke 
Søknadsfristen er løpende.

Kort om tilskuddet
Tilskuddsordningen er opprettet for å legge til rette for installasjon av solceller i borettslag, sameier og næringsbygg i OSLO kommune. Hensikten med ordningen er å bidra til at felles installasjoner benytter fornybar energi. For borettslag og sameier gjelder tilskuddet borettslaget/sameiet som helhet, ikke hver enkelte beboer. Det gis 2 000 kr / kWp installert, begrenset til 30 prosent av godkjente kostnader for tiltaket. Maksimalt tilskudd er 1 000 000 kroner.

Hvem kan søke?

  • alle borettslag, sameier og private yrkesbygg som er registrert i Brønnøysundregistret med adresse i Oslo kan søke
  • privatpersoner, statlige byggeiere og kommunale aktører kan ikke søke om tilskudd
  • for borettslag/sameier gjelder tilskuddet felles solcelleanlegg. Enkeltseksjoner kan ikke søke om tilskudd til privat solcelleanlegg
  • du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd

Støtte til rådgivning

Det er viktig at løsningen som velges er sikker og godt gjennomtenkt. Det anbefales at søker benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket. Dette kan gjøres av produktleverandør eller et eksternt konsulentselskap.

Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen. Rådgiver vil anses som støtteberettiget kostnad opp til 50 000 kroner, begrenset til 30 prosent av kostnaden. Dette gjelder selv om rådgivningen gjennomføres og bestilles før tilsagn er søker i hende, og selv om tiltaket ikke skulle bli gjennomført på grunn av avvist byggesøknad.

Byggesøknad
Merk at tilsagn på tilskudd fra Klima- og energifondet ikke gir byggetillatelse. Det er søkers eget ansvar å undersøke med Plan- og bygningsetaten om tiltaket er søknadspliktig og deretter søke om byggetillatelse.

Bagatellmessig støtte
Tilskudd til installasjon av solceller gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Trenger du hjelp til å søke?

Tilskudd til installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg

Kilde: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-installasjon-av-solceller-i-borettslag-sameier-og-yrkesbygg/