Bolig

Har du begrenset med effekt tilgjengelig i boligen din, leverer vi systemer som kun fordeler den effekten som er tilgjengelig til elbillading. På denne måten vil du aldri overbelaste det elektriske anlegget ditt og du vil kunne bruke boligen din som normalt uten å måtte ta hensyn til at du lader bilen din.

Utdrag fra DSB veiledning – lading og sikkerhet:

Bruk av eksisterende kontakter

På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget «skal være egnet til forutsatt bruk». Bakgrunnen er at lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for denne høye belastingen over tid. DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Det må installeres en spesiell jordfeilbryter type B som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet.

Dette innebærer at kursen ved bruksendring må oppgraderes til gjeldende regelverk, dvs. dedikert ladekontakt, jordfeilbryter type B samt maks 10 A sikring for vanlig stikk kontakt. Det er også viktig å få sjekket om anlegget faktisk tåler den aktuelle belastningen over tid. Ta kontakt med en elvirksomhet for å sjekke tilstanden på anlegget og få råd om eventuelle tiltak.

DSBs klare anbefaling er installasjon av Mode 3 «på vegg lader». Denne løsningen ivaretar alle sikkerhetskrav, er praktisk og gir mange fordeler.

Borettslag

I borettslag og andre felles parkeringsløsninger er det ofte begrenset med effekt tilgjengelig. Her er ofte løsningen og legge opp en god infrastruktur og fordele den tilgjengelige effekten vha smartladere som fordeler den tilgjengelige effekten seg imellom. På denne måten vil man til enhver tid kunne lade bilen sin med høyest tilgjengelige effekt.

Våre løsninger sørger også for at man hver bruker i anlegget blir belastet for sitt faktiske forbruk slik at dette blir en rettferdig og godt fungerende løsning for borettslaget.

Ny lovtekst i eierseksjonsloven vedtatt 29. mai 2017:

«Eierseksjonsloven § 25 første ledd tredje og fjerde punkt skal lyde: En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.».

Næring/offentlig

Vi mener ladeplasser bør være en naturlig del av tilbudet på arbeidsplasser og hos næringsdrivende. Med lademuligheter tilgjengelig kan du tiltrekke deg kunder og oppnå mersalg, samtidig som du kan velge en betalingsløsning som dekker installasjon og vedlikeholdskostnaden. Vi prosjekter og leverer komplette løsninger til allmenne og offentlige ladestasjoner med mulighet for hurtiglading og komplett administrasjon og betalingsløsning. Elbilforeningen forventer 400.000 elbiler på norske veier i 2020. Da er det viktig å være forberedt for å kunne tilby kunder og samarbeidspartnere lademuligheter..

Utdrag fra Parkeringsforskriften, med ikrafttredelse 01.01.2018:

Utdrag fra Parkeringsforskriften, med ikrafttredelse 01.01.2018: «§ 35. Lademulighet På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks prosent av det totale antallet plasser. Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller driftskostnadene blir urimelig høye.»

Ta kontakt for en uforpliktende og gratis befaring i deres borettslag!

Kontakt Oss